Serenity Prayer Angel Charm Bracelet

Inspirational Serenity prayer angel charm bracelet, silver tone, stretch.